คำถามที่พบบ่อย

รวมรายการคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการให้บริการและการปฏิบัติงาน
 • สอบถาม/ร้องเรียน/ร้องทุกข์

  สอบถาม/ร้องเรียน/ร้องทุกข์

  • ที่ตั้งหน่วยงาน :ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ชั้น 3) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
  • เบอร์โทรศัพท์ :034-340028-30
  • อีเมล์ :np.dopa0018.1@gmail.com
  • เว็บไซต์ :www.dopanpt.com
 • การแจ้งย้ายปลายทาง ต้องมีเอกสารอะไรประกอบบ้าง

  - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสงค์จะย้ายปลายทาง

  - บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน

  - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

  - คำยินยอมของเจ้าบ้านหรือหนังสือมอบอำนาจ

 • ถ้าต้องการค้นหาที่อยู่ของบุคคล ทางกรมการปกครองสามารถตรวจสอบให้ได้หรือไม่

  ในเบื้องต้นให้ประชาชนติดต่อสอบถามไปที่สำนักทะเบียนกลาง 02-281-2543 หรือสายด่วนงานทะเบียน 1548

 • การขอสัญชาติไทยต้องติดต่อที่ใด

  ติดต่อ สำนักทะเบียนกลาง 02-281-2543 หรือสายด่วนงานทะเบียน 1548

 • เจ้าบ้าน คือใคร จำเป็นต้องมีเจ้าบ้านหรือไม่ในบ้านแต่ละหลัง

  พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร ให้ความหมายของคำว่า "เจ้าบ้าน" ไว้ดังนี้

  "เจ้าบ้าน" หมายความว่า ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้าน ในฐานะของผู้เช่า หรือในฐานะอื่นใดก็ตาม ในกรณีที่ไม่ปรากฏเจ้าบ้าน หรือเจ้าบ้านไม่อยู่ ตาย สูญหาย หรือไม่สามารถปฏิบัติกิจการได้ ให้ถือว่าผู้ดูแลหรือผู้อยู่ในบ้านขณะนั้นเป็นเจ้าบ้าน

  จากความหมายของคำว่าเจ้าบ้านดังกล่าว มีประเด็นพิจารณาได้ ดังนี้

  1. ในเรื่องการครอบครองบ้าน กฏหมายได้ให้ความหมายว่า เจ้าบ้านจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครองบ้าน แต่ในการครอบครองบ้านนั้นอาจจะครอบครองได้หลายฐานะกล่าวคือ

  1.1 ครอบครองในฐานะเจ้าของ หมายถึง การเป็นเจ้าของบ้านกล่าวคือ ผู้ใดเป็นเจ้าของบ้านผู้นั้นก็อยู่ในฐานะการเป็นเจ้าบ้านด้วย

  1.2 ครอบครองในฐานะผู้เช่า หมายถึง การที่เจ้าของบ้านให้บุคคลอื่นเช่าบ้านของตนในลักษณะที่ผู้เช่าก็อยู่ในฐานะของการเป็นเจ้าบ้าน ซึ่งในกรณีเช่นนี้เจ้าของบ้านตามข้อ 1.1 ก็จะพ้นจากการเป็นเจ้าบ้าน

  1.3 ครอบครองในฐานะอื่นๆ หมายถึง การครอบครองโดยมิใช่ในฐานะเจ้าของหรือในฐานะผู้เช่า เช่น การครอบครองในฐานะผู้บังคับบัญชาหน่วยงานราชการ ได้แก่ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล หรือ ผู้บัญชาการเรือนจำ เป็นต้น

  2. เรื่องการปฏิบัติในหน้าที่ของเจ้าบ้าน โดยที่กฎหมายกำหนดให้บ้านแต่ละหลังจะต้องมีเจ้าบ้านอยู่ตลอดเวลา เจ้าบ้านต้องทำหน้าที่ในการแจ้งเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร เช่น การแจ้งการเกิด การแจ้งการตาย การแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือการแจ้งเกี่ยวกับบ้าน เป็นต้น ดังนั้น ถ้าบ้านใด

  2.1 ไม่ปรากฏเจ้าบ้าน

  2.2 เจ้าบ้านไม่อยู่

  2.3 เจ้าบ้านตาย

  2.4 เจ้าบ้านสูญหาย

  2.5 เจ้าบ้านไม่สามารถปฏิบัติกิจการได้

  ให้ถือว่า ผู้ดูแล หรือผู้อยู่ในบ้านในขณะนั้น เป็นเจ้าบ้าน (ผู้อยู่ในบ้าน หมายความว่า คนที่อยู่ในบ้านนั้น) สรุปได้ว่าเจ้าบ้านจะเป็นใคร ย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ครอบครองบ้านในขณะนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่ปรากฎชื่อในทะเบียนบ้านและระบุสถานภาพว่าเป็นเจ้าบ้านเพียงคนเดียวโดยวิธิปฏิบัติแล้วก็ให้บันทึกปากคำเป็นหลักฐานไว้ว่าในขณะนั้นว่าใครทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน บุคคลนั้นก็จะมีฐานะเป็นเจ้าของบ้าน หากปรากฏในภายหลังว่าเป็นการให้ถ้อยคำของบุคคลดังกล่าวเป็นเท็จก็จะมีความผิดตามประมวลกฏหมายอาญาฐานะแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อไป

 • การโอนอาวุธปืนมรดก (กรณีที่เจ้าของปืนเสียชีวิต) ต้องดำเนินการอย่างไร

  - ใบมรณบัตร พร้อมสำเนา

  - สำเนาคำสั่งศาล กรณีศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

  - ถ้ามีผู้จัดการมรดกแล้ว เสนอได้เลย

  - ถ้าไม่มีผู้จัดการมรดก ต้องสอบทายาททั้งหมด ว่ายินยอมสละปืนแล้วเสนอนายทะเบียนฯ

  - ผู้ขอรับมรดกนำหลักฐานเอกสารประกอบคำร้องเช่นเดียวกับการขอรับโอนอาวุธปืนจากบุคคลมายื่นต่อนายทะเบียนท้องที่

   

  หรือสอบถามที่ศูนย์บริการประชาชน 02-356-9500-4 ต่อ งานอาวุธปืน

 • ถ้าต้องการของใบอนุญาต ป.3 และ ป.4 ต้องติดต่อที่หน่วยงานใด

  ติดต่อ ศูนย์บริการประชาชน 02-356-9500-4 ต่อ งานอาวุธปืน