ผู้บริหาร

แสดงรายนามผู้บริหารของที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม

นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล

ปลัดจังหวัดนครปฐม

ที่ทำการปกครองจังหวัด
ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ชั้น 3)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000


โทร : 034-340-028-30 , 089-2548718
อีเมล์ : np.dopa0018.1@gmail.com

จ่าจังหวัดนครปฐม

นายทศพล ศรีบัวเอี่ยม


ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม
โทร : 081-8316835

ป้องกันจังหวัดนครปฐม

นายสุนา วงษ์ละคร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม
โทร : 089-4283687

เสมียนตราจังหวัดนครปฐม

นางอุบลทิพย์ กำเนิดขอนแก่น

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม
โทร : 081-7533764

นายอำเภอเมืองนครปฐม

นายยุทธนา โพธิวิหค

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครปฐม
โทร : 081-8671533

นายอำเภอนครชัยศรี

นายอารุช เอมโอฐ

ที่ทำการปกครองอำเภอนครชัยศรี
โทร : 081-8671539

นายอำเภอกำแพงแสน

นายนรวีร์ ขันธหิรัญ

ที่ทำการปกครองอำเภอกำแพงแสน
โทร : 081-8671549

นายอำเภอสามพราน

ว่าที่ร้อยโทอรรถชล ทรัพย์ทวี

ที่ว่าการอำเภอสามพราน
โทรศัพท์ 081-8671543

นายอำเภอบางเลน

นายอนุชา ใจช่วงโชติ

ที่ทำการปกครองอำเภอบางเลน
โทร : 081-8671546

นายอำเภอดอนตูม

นายสุภณ สยามบุญนัญ

ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตูม
โทร : 081-8671557

นายอำเภอพุทธมณฑล

ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ

ที่ทำการปกครองอำเภอพุทธมณฑล

Tell : 095-6241951