ผู้บริหาร

แสดงรายนามผู้บริหารของที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม

นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล

ปลัดจังหวัดนครปฐม

ที่ทำการปกครองจังหวัด
ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ชั้น 3)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000


โทร : 034-340-028-30 , 089-2548718
อีเมล์ : np.dopa0018.1@gmail.com

นายอำเภอเมืองนครปฐม

นายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวณิช