ITA 2563

O1 โครงสร้างคลิกเพื่อแสดงรายละเอียด ขนาดไฟล์แนบ : 116 KB

O2 ข้อมูลผู้บริหารคลิกเพื่อแสดงรายละเอียด

O3 อำนาจหน้าที่คลิกเพื่อแสดงรายละเอียด

O5 ข้อมูลติดต่อคลิกเพื่อแสดงรายละเอียด

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องคลิกเพื่อแสดงรายละเอียด

O7 ข่าว ประชาสัมพันธ์คลิกเพื่อแสดงรายละเอียด

O8 Q&Aคลิกเพื่อแสดงรายละเอียด

O9 Social Networkคลิกเพื่อแสดงรายละเอียด

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคลิกเพื่อแสดงรายละเอียด

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคลิกเพื่อแสดงรายละเอียด

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการคลิกเพื่อแสดงรายละเอียด

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการคลิกเพื่อแสดงรายละเอียด

O17 E - Serviceลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า กรมการปกครอง

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนคลิกเพื่อแสดงรายละเอียด ขนาดไฟล์แนบ : 1 MB

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลคลิกเพื่อแสดงรายละเอียด

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารคลิกเพื่อแสดงรายละเอียด

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีคลิกเพื่อแสดงรายละเอียด

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตคลิกเพื่อแสดงรายละเอียด

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรคลิกเพื่อแสดงรายละเอียด

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตคลิกเพื่อแสดงรายละเอียด

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนคลิกเพื่อแสดงรายละเอียด

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีคลิกเพื่อแสดงรายละเอียด

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานคลิกเพื่อแสดงรายละเอียด

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานคลิกเพื่อแสดงรายละเอียด